1 2 3 4

Начало„Държавно горско стопанство Сандански”


ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ

ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ПРЕЗ 2021г.

 


ТП „Държавно горско стопанство Сандански”
 носи името на селището, в което се намира административната му сграда - град Сандански, който е важен общински център в района. То граничи на северозапад с ТП „ДГС Цапарево”, на север с НП ”Пирин”, на изток и югоизток с ТП „ДГС Катунци”, на юг с ТП „ ДГС  Петрич” и на запад с ТП „ДГС Първомай”. 

В ТП „ДГС Сандански” са обособени три ГСУ с площи както следва:

- І-ви ГСУ „Сандански”     – 8491,9 ха
- ІІ-ри ГСУ „Попина лъка” – 4894,2 ха
- ІІІ-ти ГСУ „Мелник”         -  9218,1 ха

Характеристика на ГФ:
- Средна възраст на дървостоя        – 60 г.
- Среден запас на горите – 168 м3/ха  
- Среден прираст – 3,08 м3/ха  
- Среден пълнота – 0,69
- Среден бонитет – 3 (3,5)

Площ на горите на ТП „ДГС  Сандански” според техните функции:

1. Гори с основно дървопроизводствени и средообразуващи функции – 10814,8 ха
2. Гори със защитни и рекреационни функции – 10620,5 ха НОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
25/03/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС САНДАНСКИ