1 2 3 4

Начало„Държавно горско стопанство Сандански”


Уважаеми госпожи и господа потребители на уеб страниците на "ЮЗДП" ДП и
ТП ДГС/ДЛС,

Уведомяваме Ви, че във връзка със стартиране на изцяло обновените
интернет страници на предприятието и 38-те териториални поделения в
състава му, актуална информация може да намерите на следните адреси:


ТП „Държавно горско стопанство Сандански” носи името на селището, в което се намира административната му сграда - град Сандански, който е важен общински център в района. То граничи на северозапад с ТП „ДГС Цапарево”, на север с НП ”Пирин”, на изток и югоизток с ТП „ДГС Катунци”, на юг с ТП „ ДГС  Петрич” и на запад с ТП „ДГС Първомай”. 

В ТП „ДГС Сандански” са обособени три ГСУ с площи както следва:

- І-ви ГСУ „Сандански”     – 8491,9 ха
- ІІ-ри ГСУ „Попина лъка” – 4894,2 ха
- ІІІ-ти ГСУ „Мелник”         -  9218,1 ха

Характеристика на ГФ:
- Средна възраст на дървостоя        – 60 г.
- Среден запас на горите – 168 м3/ха  
- Среден прираст – 3,08 м3/ха  
- Среден пълнота – 0,69
- Среден бонитет – 3 (3,5)

Площ на горите на ТП „ДГС  Сандански” според техните функции:

1. Гори с основно дървопроизводствени и средообразуващи функции – 10814,8 ха
2. Гори със защитни и рекреационни функции – 10620,5 ха НОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
25/03/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС САНДАНСКИ