1 2 3 4

НачалоЗА НАС


ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ” НА “ЮЗДП” ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД

 

ТП „Държавно горско стопанство Сандански” носи името на селището, в което се намира административната му сграда - град Сандански, който е важен общински център в района. То граничи на северозапад с ТП „ДГС Цапарево”, на север с НП ”Пирин”, на изток и югоизток с ТП „ДГС Катунци”, на юг с ТП „ ДГС  Петрич” и на запад с ТП „ДГС Първомай”. 

В ТП „ДГС Сандански” са обособени три ГСУ с площи както следва:

- І-ви ГСУ „Сандански”     – 8491,9 ха
- ІІ-ри ГСУ „Попина лъка” – 4894,2 ха
- ІІІ-ти ГСУ „Мелник”         -  9218,1 ха

Характеристика на ГФ:
- Средна възраст на дървостоя        – 60 г.
- Среден запас на горите – 168 м3/ха  
- Среден прираст – 3,08 м3/ха  
- Среден пълнота – 0,69
- Среден бонитет – 3 (3,5)

 

Площ на горите на ТП „ДГС  Сандански” според техните функции:
1. Гори с основно дървопроизводствени и средообразуващи функции – 10814,8 ха
2. Гори със защитни и рекреационни функции – 10620,5 ха 

В т.ч.:
- водоохранни           –  2096,0 ха 
- противоерозионни  –  6111,8 ха
- мелиоративни         –        5,4 ха
- рекреационни          –  2247,3 ха /курортни гори, зелени зони горски паркове/ 
-други                          –   144,5 ха

Горите със специални функции са 52,16 % - за района общо 11789,9 ха пир 22604,2 ха общо плащ на ТП „ДГС Сандански”

В района на ТП „ДГС Сандански” се срещат и следните диворастящи ядливи гъби: манатарка, пачи крак, сърнела, кладница и др.

В района на стопанството съществуват условия за събиране на известно количество билки и горски плодове - бял равнец, кантарион, липов цвят, шипков плод, мащерка, риган и други.

Повсеместно се срещат катерицата, вълкът, лисицата. Ограничено се срещат – язовеца, дивата котка, белка, черен пор.

Освен изброените ловни видове се срещат мечка, златка и невистулка. 

От клас Птици се срещат, макар и по рядко глухарът, яребицата, балканския кеклик, гривека, гургулицата и др.

Освен изброените ловни видове птици в района обитават и значително количество птици от семействата: Ястребови, Соколови, Совови, Дроздови, Кълвачи, Лястовици, Бързолети, Чинки и др.

Сечи: в т. ч. във вр.недостъпни басеини
- възобновителна сеч     –   1601,9 ха –  30,8 %      -   413,5 ха      -  30,9 %
- отгледна сеч           -    3458,8 ха –  66,6 %     -   917,3 ха      -  68,6 %
- санитарна сеч          -      135,9 ха  -   2,6 %   -       6,5 ха    -  0,5 %
Всичко:                  -  5196,6 ха  -100,0 %       - 1337,3 ха       - 100,0 %

 

Възобновяване и залесяване:
Начинът на възобновяване на зрелите насаждения е определен конкретно за всяко насаждение в зависимост от типа месторастене, възобновителната му способности, бъдещия целеви състав, водените до сега мероприятия и предвидените такива, и не на последното място целесъобразността от икономическа гледна точка.

Естественото възобновяване е възприето като основен метод в зрелите насаждения от всички стопански класове и видове гори (без тополовите култури).

За насажденията със затруднено възобновяване е предвидено подпомагане със залесяване преди извеждане на сечта, а след гола сеч възобновяването ще се извърши чрез залесяване (без акациевите насаждения).

Предвидено средногодишно залесяване – 52 дка.

Преобладава ръчната почвоподготовка, поради това че терените са заети предимно от плитки почви, или са с големи наклони.  

Механизирана почвоподготовка (направа на дупки с тракторен свредел) – само  при залесяване с топола.

Посадъчният материал се произвежда предимно в собствения ни горски  разсадника „Манастирчето”. Тополови резници се доставят от Тополово стопанство гр.Пазърджик. 

В горски разсадник „Манастирчето” се произвеждат главно  фиданки от бял бор, смърч,  атласки кедър, туя, зимен дъб и др. 

Мероприятия по опазване на горите – от съществено значение и за напред ще бъде  опазването на горите от болести, вредители, повреди от животни и др.повреди. Своевременното откриване на болестите и вредителите  спомаога за успешното водене на химична борба с тях, под ръководството на специалисти от Лесозащитната станция. 

За опазването на младите култури и естествения подраст от дивеча и домашните животни  се използват репеленти и ограждане на културите.

Странични ползвания:
Паша - за всеки горскостопански участък е разработен проект за паша по землища, като е посочена разрешената площ за паша и допустимия брой добитък – едър или дребен. Поради големите поражения, които се нанасят на растителността, пашата на кози в горския фонд е забранена.

Добив на листников фураж – от единични дървета средногодишно за нуждите на населението могат да се добиват по 600 пространствени куб. метра.

ФЛОРА 
Общо залесена горска площ в района на ТП „Държавно горско стопанство Сандански” гр.Сандански е 22604,2 ха. Стопанството обхваща голям диапазон от надморски височини от 85 до 2585 м.н.в. Тук намират условия за растеж и развитие голям брой горскодървесни, храстови и тревни видове, по-важни от които са:

ИГЛОЛИСТНИ: - 8052,4 ха или 44,3 % от общо залесената площ – бял бор, бяла мура, смърч, ела, клек, обикновен тис и др. От иглолистните дървесни видове с най-голямо участие от общо залесената площ е белият бор, заемащ около 62,9 % от иглолистните, следван от черния бор и смърча.

ИНТРОДУЦИРАНИ ИГЛОЛИСТНИ – зелена дуглазка , лиственица, веймутов бор, червен бор, атласки кедър

ШИРОКОЛИСТНИ – 3226,4 ха или 17,8 % високостъблени; 4574,0 ха /25,2 %/ издънкови за превръщане; ; 2319,2 /12,7 %/ - нискостъблени гори. Широколистните гори са представени от бук, благун, габър, зимен дъб, цер, космат дъб, явор, клен, ясен, бяла топола, келяв габър, върба, черна елша, акация, липа, източен чинар, пърнар, орех, круша, киселица, джанка, смокиня и мн.др. От тях с най-голямо участие е букът, заемащ 32,88 % от общата площ на широколистните, следван от зимния дъб, косматия дъб и др.

ИНТРОДУЦИРАНИ ШИРОКОЛИСТНИ - кестен, червен дъб, бреза, сребролистна липа, дребнолистна липа, корков дъб, италянска топола, евроамерикански тополи и др.

ХРАСТИ - леска, люляк, глог, дрян, шипка, смрадлика, малина, капина, хвойна, птиче грозде, черен бъз, бръшлян и мн.др.

ТРЕВИ – острица, еньовче, здравец, заешки киселец, иглика, папрати, бял равнец, мащерка, жълт кантарион, коприва, горска ягода, горска теменуга, риган и мн.др.

Голяма част от растенията в района на ТП „ДГС Сандански” – източен чинар, смокиня, пърнар, кестен и др. са вписани в Червената книга на България, като застрашени от изчезване.


Лечебни растения
Географското положение на България определя изключително разнообразие на климатични и теренни условия, които допринасят за голямото разнообразие на българската флора с присъщите само за нея ендемични растителни видове.

Характерни за територията на ДГС “Сандански” растения, чийто плодове, цветове, корени или кора се използват като лечебно средство са: обикновен /бял/ равнец, жълт кантарион, кукуряк, обикновен риган, шапиче, лудо биле, обикновен здравец, горска ягода, мечи лук, червен кантарион , момина сълза, бръшлян, сладка папрат, лечебна иглика и др.

Освен изброените тревни видове в района на ДГС “Сандански” се срещат и следните храстови видове: шипка, обикновен дрян, малина, черен бъз и др.

 

ФАУНА
Според зоографското райониране на р.България ТП „ДГС Сандански” се намира в южната зоографска област . Голямото разнообразие в ловностопанско и зоографско райониране и надморската височина предопределят и значителното разнообразие в растителния и животинския свят.

Преобладаващите видове дивеч със значение за ловното стопанство тук са : сърна, дива свиня, заек.